FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.handballfans.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, Orolská 1126/2, 01001 Žilina, Slovenská republika,

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :


- Dátum objednania/dátum prijatia*:


- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


.......................................

- Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.